ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 พระยาศิริชัยสุรินทร์
2 พระยาศรีวิชัย
3 พระยาภูมิพิชัย
4 พระยาสำราญนฤปกิจ
5 พระยาจินดารักษ์
6 พระยาศรีสุทัศน์
7 พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2476
8 พระยาพิพิธอำพล พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2478
9 พระอรรถนิพนธ์ปรีชา พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2478
10 พระกล้ากลางสมร พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479
11 พระณรงฤทธี พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2480
12 หลวงประสิทธิบุรีรักษ์ พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2482
13 หลวงนรกิจบริหาร พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2482
14 หลวงประชากรบริรักษ์ พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2487
15 นายทวี แรงขำ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
16 นายอรรถสิทธิ สิทธิสุนทร 15 พฤษภาคม 2488 - 29 กุมพาพันธ์ 2490
17 ขุนนครรัฐเขต 1 มีนาคม 2490 - 21 ธันวาคม 2490
18 ขุนไมตรีประชารักษ์ 1 มกราคม 2491 - 20 มีนาคม 2494
19 นายแม้น อรจันทร์ 3 เมษายน 2494 - 31 ธันวาคม 2494
20 นายพยุง ตันติลีปิกร 8 มกราคม 2495 - 3 เมษายน 2496
21 ขุนคำณวนวิจิตร 3 เมษายน 2496 - 31 ธันวาคม 2500
22 นายพล วงศาโรจน์ 9 เมษายน 2501 - 26 ตุลาคม 2510
23 นายดำรง สุนทรศารทูล 26 ตุลาคม 2510 - 1 ตุลาคม 2513
24 นายประพจน์ เลขะรุจิ 1 ตุลาคม 2513 - 16 กรกฎาคม 2518
25 นายคล้าย จิตพิทักษ์ 16 กรกฎาคม 2518 - 1 ตุลาคม 2520
26 นายเจริญ ธำรงเกียรติ 1 ตุลาคม 2520 - 1 ตุลาคม 2524
27 นายสมพร ธนสถิตย์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2527
28 นายสุชาติ พัววิไล 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2530
29 นายสุกิจ จุลลนันทน์ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
30 นายประเวศ ต่อตระกูล 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2537
31 นายณัฏฐ์ ศรีวิหค 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2539
32 นายวิชัย ธรรมชอบ 1 ตุลาคม 2539 - 30 เมษายน 2540
33 นายสุชาญ พงษ์เหนือ 1 พฤษภาคม 2540 - 30 กันยายน 2542
34 นายมานิต ศิลปอาชา 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
35 นายนาวิน ขันธหิรัญ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2547
36 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549
37 นายปรีชา บุตรศรี 13 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2550
38 นายชนินทร์ บัวประเสริฐ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
39 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
40 นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
41 นายนิมิต จันทน์วิมล 13 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2555
42 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ 8 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2557
43 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ 1 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน
44 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
45 นายชาญนะ เอี่ยมแสง

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,641
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon