เกี่ยวกับ ปชส.

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหารสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล และปลอดภัย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร

เป้าประสงค์

เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้างความปลอดภัยของสินค้า การเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบสินค้าการตลาดสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

เสริมสร้างเครื่อข่ายการศึกษาและการเรียนรู้การประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตการค้าอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์

เพิ่มจำนวนผู้ผลิต และผู้ประกอบการอาหารสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

พัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ผลิตอาหาร สินค้าการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าประสงค์

เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว

กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการประชาสัมพันธ์ การตลาด และความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,632
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon