ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 16 ชั่วโมง ก่อนหน้า
               นาวาอากาศเอก วีระพงศ์  คงสวัสดิ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เปิดเผยว่า มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ มี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา ได้ร่วมกันจัดสร้างบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
                  นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด (Magnitude) 4.6 (เวลา 04.18) ความลึกประมาณ 4 กิโลเมตร และขนาด 3.2 (เวลา 12.25)...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
     นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม เปิดเผยว่า อำเภอเมืองนครปฐม ได้กำหนดจัดนิทรรศการ คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละตำบลทั้ง...
ประกาศเมื่อ 4 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เดือนละ 1 ครั้ง...
ประกาศเมื่อ 4 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. ขนาด 7.8 ริกเตอร์ บริเวณประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร ทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑุ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 5 วัน ก่อนหน้า
        นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกเพศทุกวัย ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียง...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 5 วัน ก่อนหน้า
      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดเผยว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
    นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  ได้กำหนดจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม ณ บริเวณวัดลำพญา...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
      นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) ภายใต้ชื่องาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 1...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
         นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจากการรวบรวมข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (11-17 เมษายน 2557 ) พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมารักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 401 มีผู้เสียชีวิต  จำนวน 8 ราย โดยวันที่ 13 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวความคิด “Slow Down Save Your Live ช้างลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          นายประยุทธ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดแขวงทางหลวงชนบทตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากปรากฏว่ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและพื้นที่บ่อขยะต่างๆ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
            นายไพฑูรย์ ทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เปิดเผยว่า บริษัทสวิชช์-คอร์ปอรชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทดีสโตน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์ยางเรเดียล กำลังขยายงาน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์704,067
 • ไอพีของคุณ125.26.110.190
 • เริ่มเมื่อ01 Jan 1970
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon