ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมง 3 นาที ก่อนหน้า
      นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมง 7 นาที ก่อนหน้า
      นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “ส้มโอ มณฑลนครชัยศรีและผลไม้ของดีนครปฐม” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2558  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย...
ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมง 9 นาที ก่อนหน้า
      นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม  เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตัดท่อเพื่อประสานท่อใหม่เข้ากับท่อเดิม บริเวณสามแยกพระประโทน พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น....
ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมง 13 นาที ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการ บ้านสะอาด อนามัย ชีวีสมบูรณ์ ปี 2558 โดยให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาลในที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่บ้านเรือนของตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดการหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม...
ประกาศเมื่อ 1 ชั่วโมง 19 นาที ก่อนหน้า
         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ สู่วัยใส...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
       นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”           นายกิจจา กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายสรศักดิ์  เอี้ยวศิวกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมผู้บริหาร  สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้าน และประชาชนตำบลหนองปากโลง ร่วมถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง ก่อนหน้า
    นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน มหิดล-วันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       นายสมควร  อุ่มตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่  เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำหนดจัดงานนิทรรศการ “สร้างศิลป์คู่แผ่นดินสยาม ครั้งที่ 2” เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักช่างสิบหมู่ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกษตรกรจำนวน 2 ราย ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่าจ่ายเงินไปโดยมาสมควร คือ นางสาวยุพดี จั่นเพชร บ้านเลขที่ 58/10...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
       นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสามง่าม ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2558 ณ คลองสาร-บางปลา (คลแงหลมกระเจา) หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดงาน OTOP ทวารวดี สีสันตะวันตก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2558 ณ สนามสุวรรณภูมิและสนามดนตรี องค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์804,172
 • ไอพีของคุณ54.234.153.186
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon