ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 21 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขตท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายบรรจบ เปรมานุพันธ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ ประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพ และรับสมัครแรงงาน ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมถึงทหารนอกประจำการ...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายภาณุ เกิดลาภผล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ รวมทั้งสาขานิติศาสตร์ และผู้ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชม ช็อป ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2257 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน)...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       นายเลิศหล้า  นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละนครปฐมได้รับอนุมิติโครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2557 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 23 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน การสาธารณสุข ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 3 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2557 – 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริม...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 2 นาที ก่อนหน้า
         นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นฟ้อง นายพะเยาว์ มั่นคง อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอนครปฐม นายสุพจน์ พันบุญมี...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 23 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 14 นาที ก่อนหน้า
        นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 23 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 1 ชั่วโมง ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ               นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 23 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์335,063
 • ไอพีของคุณ54.205.207.53
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon