ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 2 วัน 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกเพศทุกวัย ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียง...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 20 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดเผยว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 20 ชั่วโมง ก่อนหน้า
    นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  ได้กำหนดจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม ณ บริเวณวัดลำพญา...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) ภายใต้ชื่องาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 1...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 23 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายเอกพันธุ์  คุปตวัช  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าจากการรวบรวมข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (11-17 เมษายน 2557 ) พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมารักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 401 มีผู้เสียชีวิต  จำนวน 8 ราย โดยวันที่ 13 เมษายน...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
           นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวความคิด “Slow Down Save Your Live ช้างลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
          นายประยุทธ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดแขวงทางหลวงชนบทตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
            นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากปรากฏว่ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและพื้นที่บ่อขยะต่างๆ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
            นายไพฑูรย์ ทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เปิดเผยว่า บริษัทสวิชช์-คอร์ปอรชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทดีสโตน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์ยางเรเดียล กำลังขยายงาน...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
        นายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558  ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
            นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557  และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558  ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
        กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ประกาศเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างให้ได้รับการรักษาที่ดี  ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สภาวัฒนะธรรมจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
             นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เตรียมจัดแถลงข่าวสาธิตการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและการเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์647,983
 • ไอพีของคุณ54.145.207.36
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon