ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 4 นาที ก่อนหน้า
          วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 9 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมถือศีลกินเจประจำปี 25574 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยในโอกาสนี้...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า 24 กันยายน “วันมหิดล”รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภาคกลาง  26 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 6 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จดทะเบียนว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อดำเนินงานดูแลพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2550...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 14 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                   สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สถานประกอบการก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อรายงานคณะกรรมการจังหวัดต่อไป                    ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
               กิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 จังหวัดนครปฐม                วันที่ 13 กันยายน...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
          นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค ปี 2557 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน  2557  ณ ตลาดปฐมมงคล...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเวทีเสวนาบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ก.ธ.จ. จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการแนะนำ สอดส่อง และติดตามการทำงานของภาครัฐ         ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
             ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวังเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557              วันที่ 6 กันยายน 2557 ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
             หลวงปู่พุทธะอิสระ จัดเวทีเสวนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาพลังงานไทย โดยมีร่างสภาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและระดมความคิดเห็น ก่อนเข้าสู่เวทีเสวนาที่สโมสรกองทัพบก         ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
      นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 296 ราย คิดเป็น 35.27 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
        วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ  โดยนายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
      29 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม. อำเภอนครชัยศรี และ ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
                       หอการค้าจังหวัดนครปฐม เชิญที่ปรึกษาและคณะกรรมการหอการค้า ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2557 เพื่อพิจารณางบการเงินรับ-จ่าย ความเคลื่อนไหวของสมาชิก และการจัดงานต่อต้านคอรัปชั่น          ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์237,575
 • ไอพีของคุณ54.89.21.96
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon