ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 3 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า วัฒนธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค – กระบือ...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558           สำหรับกำหนดการมีดังนี้  ...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตรา           คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิปริญญาโท ทางโบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกทางเคมี หรือเคมีฟิสิคัล          ...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตรา           ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            เนื่องด้วยพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่มีอาคารปฏิบัติธรรมขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถรองรับคณะผู้มาปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากได้...
ประกาศเมื่อ 4 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดตั้งศูนย์การจ้างงานจังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการให้มีศูนย์กลางการจ้างงานของจังหวัด จึงจัดทำเว็บไซต์ www.doe-npt.org เพื่อรองรับศูนย์การจ้างงาน และให้บริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เตรียมจะจัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมขับเคลื่อนอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด  ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครคู่รักร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 6 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          พ.อ.อ. สุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 11.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม ได้พัฒนาห้องสมุดประจำศาลจังหวัดนครปฐม ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015(TIOFE 2015) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม 2556-...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ก่อนหน้า
        นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 ให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งเป็นสมาชิก กบข.ที่รับราชการก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์503,196
 • ไอพีของคุณ54.205.38.21
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon