สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมเปิดรับสมัครพนักงานข้าราชการทั่วไป

       นางสาวชิดเดือน  วัฒนพราหมณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,460 บาท โดยมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางบัญชี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งนี้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการบริหารงานทั่วไปสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.034-340287 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทร. 034-340287-9

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,644
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon