ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี 2556

           

 

          วันที่  15  สิงหาคม  2556  ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  นายณรงค์  สุธรรมโกศล  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  7  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  เนื่องในวันรพี  ประจำปี  2556  ซึ่งตรงกับวันที่  7  สิงหาคมของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ  รวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรม  โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  2553  -  2556  และเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เยาวชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้  ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ  เพื่อเป็นช่องทางและเปิดโอกาสให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติที่สำคัญที่สุด

          ในส่วนการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดจัดให้มีการจัดการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้มีนิสิต นักศึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกของศาลในสังกัดภาค 7 และประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 39 ทีมๆ ละ 3 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 ทีมๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 45 ทีม จำนวน 135 คน โดยจะคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนของภาค เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศต่อไป สำหรับรางวัลผู้เข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  ในส่วนรางวัลสำหรับอุดมศึกษาจำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

..................................

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,270,375
 • ไอพีของคุณ54.227.21.188
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon