กรมชลประทานประกาศสอบราคา

           นาย พงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน   เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๕ รายการ ของงานโครงการฝายบ้านหนองแดง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รายการละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.   ณ.โครงการก่อสร้าง  สำนักชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม อเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๕๒ ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๓๔-๖๑๒๘๗๗ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)  หรือเว็บไซด์ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  

..........................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,905,296
 • ไอพีของคุณ54.224.133.152
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon