เกษตรจังหวัดนครปฐมจัดทำข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

               นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัตน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำสรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสารสถานที่ศึกษาดูงาน ประถกอบด้วยข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานด้านพืช สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน และ๓มิปัญญาท้องถิ่น/เทคนิคต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

                เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษางาน ปี ๒๕๕๗ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของจังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสารสถานที่ศึกษาดูงาน ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วยข้อมูลสถานศึกษาดูงานด้านพืชที่อำเภอเมือง ๗ แห่ง อำเภอกำแพงแสน ๗ แห่ง อำเภอดอนตูม ๕ แห่ง อำเภอนครชัยศรี  ๒ แห่ง อำเภอบางเลน ๓ แห่ง อำเภอสามพราน ๖ แห่ง และอำเภอพุทธมณฑล ๓ แห่ง รวมทั้งสิ้นมีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพืชในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๓ แห่ง

                สถานที่ศึกษาดูงานสถาบันเกษตรกร มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ แห่ง ประกอบด้วยอำเภอเมือง ๘ แห่ง อำเภอกำแพงแสน ๖ แห่ง อำเภอดอนตูม ๕ แห่ง อำเภอนครชัยศรี ๑ แห่ง อำเภอบางเลน  ๔ แห่ง อำเภอสามพราน ๒ แห่ง และอำเภอพุทธมณฑล  ๓ แห่ง สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนที่อำเภอกำแพงแสนมี ๑ แห่ง อำเภอดอนตูม ๗ แห่ง อำเภอนครชัยศรี ๑ แห่ง และอำเภอบางเลน ๔ แห่ง นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมมีสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/เทคนิคต่าง ๆ อยู่จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง ประกอบด้วยอำเภอเมือง ๔ แห่ง อำเภอกำแพงแสน ๗ แห่ง อำเภอดอนตูม ๒ แห่ง อำเภอบางเลน ๓ แห่ง อำเภอสามพราน ๒ แห่ง และอำเภอพุทธมณฑล ๓ แห่ง ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันการเกษตร หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจสามารถเลือกศึกษาดูงานได้ตามสาถนที่ที่ได้รวบรวมไว้เป็นปัจจุบันโดยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. ๐-๓๔๒๕-๙๖๑๒

----------------------------------------

                                                                 นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/๑๓ ก.พ. ๕๗

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,761,702
 • ไอพีของคุณ23.20.245.192
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon