โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

            นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่ง ๆ

 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 37 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3)

           

ตำแหน่งพนักงานบริการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

           เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาต้อนปลาย (ป.6)

           

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท

           เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 41 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาต้อนปลาย (ป.6)

 

ตำแหน่งพนักงานสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,535 บาท

เพศชาย, เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

ได้รับประกาศนียบัตรเวชฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อ

จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาต้อนปลาย (ป.6)

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,340 บาท

           เพศชาย, เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

 

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

           เพศชาย, เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

มีเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถ

สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาต้อนปลาย (ป.6)

 

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,700 บาท

           เพศชาย, เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

 

            จะสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในวันเวลาราชการ

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

            สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ โทร 0 3425 4285 โทรสาร 0 3425 1553

 

……………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว           

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,648
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon