โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

            นายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่ง ๆ

           

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทั่วไปชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

            อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

            มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

            ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาต้อนปลาย (ป.6)

            สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เพศชาย เพศหญิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท

            ได้รับประกาศนียบัตรเวชฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

            อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

            มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

            สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย เพศหญิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,340 บาท

            ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

            มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

            สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (เพศชาย เพศหญิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,700 บาท

           ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับ

            ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

            อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

            สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

            สมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในวันเวลาราชการ

 

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

 

            สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ โทร 0 3425 4285 โทรสาร 0 3425 1553

 

……………………………………………

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,663
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon