สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

          จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 โดยอนุโลม ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายา 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/7-9 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0-3421-3283 ต่อ 18

          จังหวัดนครปฐม จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม www.doe.th/nakhonpathom

ซึ่งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

         

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 30 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,016
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon