มทร.รัตนโกสินทร์แถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016)

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้ช่วยศาสตรา ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์นครปฐม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมอาคาร

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร การจัดการอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร รวมทั้งเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมอาคารในสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงานในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

..............................

ชุติมา ลีนุกูล รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,691
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon