สนง.วัฒนธรรม จ.นครปฐม ขอเชิญบุคคล ชุมชน องค์กร สถานศึกษาร่วมประกวดรถเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวม 8 หมื่นบาท

         นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ เมืองทวารวดี กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม  โดยภายในงานมีการจัดประกวดเทียนพรรษา และธิดาเทียนพรรษา

          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นบุคคล หรือชุมชน องค์กร สถานศึกษา หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม ต้นเทียนจะต้องมีไส้เทียนและมีฐาน ขนาดของต้นเทียนต้องมีความสูงตั้งแต่ 1 เมตรเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 2.50 เมตร เมื่อวัดจากฐานของต้นเทียนถึงยอดต้นเทียน ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร การตกแต่งรถเทียนพรรษาและองค์ประกอบจะต้องประดับตกแต่งให้สวยงามเหมาะสม โดยให้เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา หรือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม รวมถึงจัดให้มีที่นั่งสำหรับธิดาเทียนพรรษา และรถที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทุกรางวัลจะต้องเข้าร่วมขบวนแห่เทียนที่ทางจังหวัดนครปฐม ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณสวนสัตว์ ด้านข้างพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่สมัคร หรือหัวหน้าทีม ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร และให้จัดส่งหลักฐานการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ทางโทรสารหมายเลข 034-340349 ต่อ 11 หากไม่ได้รับหลักฐานการนำส่งภายในวันที่กำหนดการรับสมัคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจะถือว่าท่านเลยกำหนดเวลาการรับสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-340349 ต่อ 15 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันเดียวกัน ในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เวลา 14.00 น. ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

          สำหรับเงินรางวัลการประกวด โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆละ 20,000 บาท

…………………………………..

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/รายงาน

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,657
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon