ลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ปรับทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทย

   จ.นครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย และเครือข่ายอนาคตไทย จ.นครปฐม เพื่อรณรงค์ปรับทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทย ลด ละเลิก 4 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสุพจน์ ตุ้มประชา รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา แถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย จังหวัดนครปฐม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย และเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดนครปฐม โดยการผนึกกำลังกับจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดนครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดรวม 29 องค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย" (Thailand Campaign) เพื่อรณรงค์และปรับทัศนคติพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทย ลด ละ เลิก 4 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย และไร้สติ รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้านการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กลับคืนมา ด้วยการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอชน ตลอดจนภาคประชาสังคมที่จะสนับสนุนผลักดัน คนไทย และประเทศไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมส่งผ่านประเทศให้กับลูกหลานต่อไป

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,638
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon