ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหางาช้างของประเทศไทย

     วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้าง โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้กำหนดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย มีกิจกรรม 6 หมวด ได้แก่ หมวดการออกระเบียบและกฎหมาย หมวดการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หมวดการกำกับดูแลและการบังคับใชกฎหมาย หมวดการศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ หมวดการประชาสัมพันธ์และหมวดการติดตามและประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินงานดังนี้

                1. มีการออกพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ควบคุมงาช้างจากช้างบ้านตามกฎหมายสัตว์พาหนะ

                   1.1 ควบคุมการครอบครองและการเปลี่ยนสภาพงาช้างของประชาชน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท

                   1.2 ควบคุมการค้างาช้าง ผู้ค้างาช้างต้องขออนุญาตและจัดทำบัญชีตามแบบที่กำหนด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   1.3 ควบคุมการนำเข้า – ส่งออกงาช้าง ซึ่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า – ส่งออกงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          2. มีการประกาศให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

          3. มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

          4. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาช้าง

          5. ประเทศไทยได้รับความชื่นชมว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการกับปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

                ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนคราปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า มติที่ที่ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เห็นชอบให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยต่อไป โดยประชาชนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหางาช้างของประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการงาช้าง ได้ที่ สายด่วน 1362 โทรศัพท์/แฟกซ์ (66) 2-940-6449 E-mail : citesthailand@yahoo.com

----------------------------------------------------------

                                                                                                            นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,610
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon