พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นายกสภามหาวิทยาลัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จฯ 
      สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสิ้น 6,189 ราย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,141 ราย ภาคบ่าย จำนวน 3,048 ราย โดยรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 11 ราย และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 3 ราย
    ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ มีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ครอบคลุมต่อการต้องการของประเทศ ปัจจุบันมีหลักสูตรไทย – นานาชาติที่เปิดสอนในระดับปริญญารวม 369 หลักสูตร (หลักสูตรไทย 179 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 190 หลักสูตร) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 84 สาขาวิชา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
      พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งเป็นหอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “มหิดลสิทธาคาร” ซึ่งหมายถึง “อาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” ชื่อในภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall”

....................................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,696
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon