ม.ล.ปนัดดา น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.9 ปลูกฝังเยาวชนหญิงบ้านปราณี จ.นครปฐม

        วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา “การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนหญิงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้พัฒนาในทางที่ดี พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

    หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่ากับเยาวชนหญิงบ้านปรานีว่า สิ่งสำคัญของการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศที่จะละเลยไม่ได้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ความรู้รักสามัคคี ความระอายและเกรงกลัวในการทำความชั่ว ความกล้าหาญเพื่อประเทศชาติ และการส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง รวมทั้งการตั้งมั่นในความซื้อสัตย์สุจริต คือสิ่งสำคัญในการบริหารประเทศ จึงขอให้เยาวชนทั้งหลายจงประพฤติตัวกลับเป็นคนดีของสังคมตามรอยพระยุคลบาท ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคลลได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่เยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง วันที่จันทร์ที่ 28 มกราคม 2495

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,659
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon