ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google Forms

          นายภิญโญ ประกอบผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่น ตามที่จังหวัดเห็นสมควร และปัจจุบันได้ดำเนินการมาครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ในโอกาสจัดตั้งมาครบ 4 ปี กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google Forms เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรม

          ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม  ขอเชิญชวนประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมในการตอบแบบสอบถามระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3434-0157

 

-------------------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,712
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon