สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                   นางจิติธาดา  ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

                   สำหรับเอกสารและหลักฐานที่จะนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สอบ จำนน 1 ฉบับ (โดยให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงด้วย) หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวัน และเวลาราชการ) โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ 034 – 254338,034-243193 และ 034 – 253070 หรือดูได้ที่ www.excise.go.th/region7)

------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,051
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon