มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดงาน Thailand Friendly Desihn Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

                          นายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่ายมหามิตร Friendly Desihn ไทย และนานาชาติ จัดงาน Thailand Friendly Desihn Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “Thailand Tourism for All : การท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล รองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิคนพิการ” ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 1 – 2 อิมเพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวทางด้านการรวมพลังขับเคลื่อน ปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน สอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

                   ขอเชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรของส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาภายในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล คุณศิริวรรณ ศิริวิริยพน หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 448 – 7404 และคุณเซียเวย หลิน หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 855 – 1199 และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยว่ข้องได้ทางเว็บไชต์ http://www.ppb.moi.go.th/midev01/หัวข้อ“ข่าวประชาสัมพันธ์”

-------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,717
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon